Trivsels- og antimobbepolitik
 
 

Trivsels- og antimobbepolitik for Blovstrød skole januar 2015
 

Målsætning
Skabe en god trivsel for alle og undgå mobning.

Definition på mobning:
Mobning her forstået som: Når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Det kan være fysisk kontakt, ord, grimasser, udelukkelse fra gruppen, rygtedannelse samt evt. misbrug af mobiltelefon.

Overordnet princip
Alle har et fælles ansvar for trivslen på Blovstrød skole. Derfor skal alle: Ansatte, elever og forældre kontinuerligt arbejde med fremme af den gode trivsel for alle på Blovstrød skole.

Blovstrød skoles fælles værdigrundlag bygger på Tillid, Trivsel, Fællesskab og Faglighed.

Det betyder at:

 • omgangstonen er venlig og imødekommende

 • vi er hensynsfulde og hjælpsomme

 • vi accepterer hinandens forskelligheder

 • vi arbejder for at skabe trygge rammer for alle
 • der er humor og glæde i hverdagen
 • mobning ikke accepteres på Blovstrød skole

Handlinger

På skole- /afdelingsplan:

 • Mindst hvert andet år lave en undersøgelse blandt alle elever af deres arbejdsmiljø, DCUM.
 • Have uddannede AKT- lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som også kan arbejde i klasserne.
 • Afholde større arrangementer hvor trivsel er i fokus – fx en ”Aktivitetsdag” for hele skolen.
 • Inddrage elevrådet i trivselsarbejdet.
 • Danne venskabsklasser mellem 0. og 4. klasse, 1. og 5. klasse.
 • Organisere lege-/trivselspatrulje med elever fra mellemtrin og op. 
  Lege-/Trivselspatruljen igangsætter lege for de yngre årgange i frikvartererne.
 • Der kan iværksættes temadrøftelser, inspirationsaftener, foredrag for forældre og personale.

På klasseplan: 

 • Klasserne udarbejder regler for god trivsel.
 • Der afholdes hvert år elevsamtaler med eleverne, hvor også elevernes trivsel er i fokus.
 • Der afholdes desuden skolehjemsamtaler, hvor elevernes trivsel indgår
 • Undervise i sociale kompetencer.
 • Have fokus på klassens trivsel.
 • Ved dårlig trivsel i en klasse, kan skolens AKT-lærere eller skolens psykolog involve­res.

Ved skole- hjemsamarbejde:

 • Hvert år afholdes 1 forældremøde.
 • Der afholdes hvert år sociale arrangementer for klassen (1 – 2 i skoleregi).
  Herudover opfordres klassens forældre til selv at afholde sociale arrangementer for eleverne, danne legegrupper og/eller spisegrupper. Skolens lokaler kan lånes inden for åbningstiden.


Konstateres mobning:

Involveres både skolens ledelse og skolens AKT-lærer(-e) og evt. skolens psykolog eller andre resursepersoner, hurtigst muligt for i samarbejde med forældrene at afdække pro­blemet (-erne) og udarbejde en handleplan.


For relevant læsning om trivsel og mobning henvises til DCUM (Dansk Center for Undervis­nings ­Miljø) på www. dcum.dk.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen

 

september 2015