Trafikpolitik
 
 

Trafikpolitik for Blovstrød skole

De overordnede formål med trafikpolitikken er, i samarbejde med forældrene, at opnå:

 • trafiksikre elever

 • rolige og sikre trafikforhold omkring skolen

Det er primært forældres opgave, som gode rollemodeller, at øve trafiksikkerhed og derigennem også at lære deres børn trafikregler, gode trafikvaner og hensigtsmæssig adfærd i trafikken – dvs. træne den praktiske del. Det er naturligvis også forældrenes ansvar at sikre at deres barns cykel er i lovlig stand.

Det er primært skolens opgave dels at undervise i trafiksikkerhed – teoretisk - og dels at tjekke elevernes trafikfærdigheder.

Skolen anbefaler, at børn cykler til skole.

Færdselsloven siger:

 •  Børn må ikke cykle alene, før de er 6 år.

Endvidere gælder:

 • Børn er først trafiksikre omkring de 10 år.

 • Har man en sikker skolevej, kan man lade børn cykle alene fra 8 års alderen.

Cykelhjelme:

 • Vi opfordrer alle med tilknytning til Blovstrød skole til at køre med cykelhjelm.

 • I undervisningssammenhænge skal alle køre med cykelhjelm - skolen råder over et klassesæt af hjelme, som kan lånes - , men vi opfordrer til, at eleverne medbringer deres egen cykelhjelm – alene af den årsag, at cykelhjelmen skal indstilles korrekt for at have effekt.

Farlig adfærd/cykelruter:

 • Alle færdselsregler skal overholdes, når man cykler.

 • Der skal køres i højre side ad Kongevejen

 • Sideveje (fx Byagervej og Sjælsø Allé) må ved Kongevejen under ingen omstændigheder krydses cyklende i den ”forkerte retning”

 • Det er ikke tilladt at cykle over fodgængerovergange.

 • Skolen henstiller på det kraftigste til, at der aldrig lyttes til musik, radio eller tales i mobilte- lefon, når man cykler. Det er ikke tilladt i skoleregi.

Skolens opgaver

Det er klasselæreren, der er ansvarlig for færdselsundervisningen i skolen. Undervisningen sker på baggrund af Fælles Mål 2009 - Færdselslære( faghæfte 20) http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Faerdselslaere

Skolen har en færdselslærer, som koordinerer trafikprøver, sørger for relevant undervisningsmateriale, er sparringspartner for lærerne og samarbejder med politiet.

På 0. årgang afholdes ”Gå prøve”, hvor eleverne lærer om - og testes i de almindelige gå regler, samt betydningen af de trafikskilte, de møder undervejs.

På 3. årgang kan der, efter behov, afholdes en ”lille cyklistprøve” i skolegården. Til prøven findes et undervisningsmateriale, og eleverne prøves i almindelige færdigheder på cyklen (balance på cyklen og kendskab til reglerne ved stop og sving).

På 6. årgang afholdes ”Den store cyklistprøve”, som er en fælleskommunal cyklistprøve i samarbejde med politiet og Allerød kommune. Prøven består af en teoretisk del og en praktisk del. Op til prøven undervises eleverne ud fra materialet ” Sikker cyklist, sådan”, samt instrueres i ruten, som også bør trænes uden for skoletid.

I forbindelse med den praktiske prøve kontrolleres elevernes cykler af politiet.

Eleverne modtager efter prøven et deltagerbevis, påført opnåede antal point samt fejltyper. Beviset er således også en information til hjemmet om elevens formåen i trafikken.

Når børn køres til skole

 • Børn, der køres i skole, skal primært sættes af ved P-pladsen ved svømmehallen, idet parkeringspladsen ved gadekæret fra kl. 8 er forbeholdt personalet.

 • Al kørsel på alléen og i skolegården er forbudt mellem kl. 7 og 17.

 • Bemærk at den lille vej ved svømmehallen – Grønnevang – kun må benyttes af vejens

  beboere.

 • Overhold skiltning og optrukne linjer omkring skolen: Fx må der ikke parkeres ind over cykelstien på Kærvej.

For yderligere inspiration henvises til www.sikkertrafik.dk Marts 2013