Principper for inklusion
 
 

Baggrund.

Inklusion er et grundlæggende princip i Danmark, i Allerød kommune og på Blovstrød skole. Med skolereformen i 2014 blev dette princip yderligere under- streget, da andelen af elever, der inkluderes i den almindelige folkeskole, fremover skal øges.

Danmark tiltrådte, sammen med en række andre lande, i 1994 Salamanca-erklæ- ringen, og det centrale i dette dokument er princippet om, at alle børn - også dem med særlige behov - har ret til uddannelse, på lige vis.

Vision:

• Blovstrød skole inkluderer alle elever, når det er muligt og giver mening både for den enkelte og for fællesskabet.

Mission:

 • at alle; både ledelse, medarbejdere, elever og forældre tager et medansvar for at inklusionen lykkes

 • at sikre at alle elever oplever, at de er en del af fællesskabet, at de trives, og at de udvikler sig fagligt

 • at sikre at alle elever oplever, at de er anerkendte og værdsatte

 • at sikre, at alle altid har fokus på elevens styrker frem for svagheder

 • at sikre en målrettet og løbende videndeling og kompetenceudvikling

 • at sikre et tæt samarbejde mellem skole, forældre og elever

 • at sikre at inklusion er en vedvarende og dynamisk proces, der er tilpasset den enkelte elev

 • at fremme en åbenhed om de udfordringer inklusion kan medføre.

Ansvar/opgaver:

Ledelsen skal sikre

      • kontinuerligt at understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med inklusion og          samtidig sikre, at der løbende arbejdes skolens vision og mission

 • at alle medarbejdere kan få supervision

 • at der sker en kontinuerlig videreuddannelse af medarbejderne

 • at der sker en rimelig fordeling af støttemidlerne i samarbejde med medarbejderne

 • at skolen råder over fagrelevant materiale

 • at elever i gruppeordningen kontinuerligt evalueres ift. deltagelse i

  fælleaktiviteter for hele skolen og i almenundervisningen

 • at sikre at alle kender de støtteforanstaltninger, som findes.

  Dette sker i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Personalet skal sikre

 • et tæt samarbejde med forældrene

 • at søge at opnå størst mulig åbenhed i forældre- og elevgruppen omkring evt.

  udfordringer

 • løbende følge op på faglige og sociale mål

 • at tilegne sig og vedligeholde viden på specialområdet

 • at dele evt. viden med sine teammedarbejdere således at alle er à jour med den faglige og sociale udvikling i elevgruppen.

Forældre skal sikre

  • at forældre til elever med særlige behov indgår aktivt i samarbejdet og deltager i relevante møder

  • at alle forældre ser og omtaler børns styrkesider frem for svagheder

  • åbenhed og information i forældregruppen, således at evt. usikkerheder

   minimeres

  • at bidrage til alle elevers trivsel i klassen gennem indsigt, forståelse og accept.

Elever skal

 • hjælpe elever med særlige behov ved at inkludere dem i undervisningen, i pauserne og ved klassearrangementer i fritiden

 • acceptere, at vi ikke er ens, og at der derfor er forskellige vilkår fra elev til elev

 • fokusere på de stærke/gode sider hos elever med særlige behov.

Vedtaget i skolebestyrelsen juni 2015