Folkeskolereformen på Blovstrød Skole

 

Her først om de formelle rammer: En skoledag består af fagfaglige timer (alle de fag I kender: Dansk, engelsk, matematik, tysk, biologi osv. osv.) af pauser og af under støttende undervisning, og elevernes samlede ugentlige timetal (i klokke­timer) fremgår af nedenstående skema
 

Indskolingen

(0., 1., 2. og 3. klassetrin)

28 timer ( + evt. op til 2 timer i studiecafé som er  frivillig for eleverne)

Mellemtrin

(4., 5.,  og 6. klassetrin)

30  timer ( +  evt. op til 3 timer i studiecafé som er  frivillig for eleverne)

Udskolingen

(7., 8. og 9. klassetrin)

33 timer ( + evt. op til2 timer studiecafe som er  frivillig for eleverne)

 

Ang. Studiecafé: Tilbydes til alle elever. Det officielle navn er lektiecafé, men vi omdøber det til studiecafé, for vi ønsker, at eleverne også vil bruge caféen til at danne studiegrupper, hvor de forbereder sig/fordyber sig i et emne. Der vil altid være voksne til at hjælpe eleverne - også til individuel vejledning. Herudover vil vi også, henover skoleåret, tilbyde små faglige kurser i studiecaféen. Dette vil der komme opslag om på skolens intranet. Studiecafé for indskolingen vil foregå i Oasen som i dag, og for 4. – 9. klassetrin i mediateks-/biblioteksområdet. Der vil være både lærere og pædagoger i begge studiecafeer.

Den fagfaglige fagrække er kendt, dog indføres tysk allerede fra 5. klassetrin (obligatorisk for alle på 5. og 6. klassetrin), og det bliver obligatorisk med 2 ugentlige timer i valgfag for alle elever i udskolingen, og valgfaget er 1-åtigt (eleverne skal vælge deres valgfag medio maj). Vi regner med at tilbyde 6 -7 forskellige valgfag., og eleverne vil komme på blandede hold fra 7. – 9. klassetrin. Tysk er ikke obligatorisk på 7., 8. og 9. klassetrin, men har man ikke tysk, skal man have andre timer. Disse timer tilrettelægges ud fra elevens behov.

Understøttende undervisning vil blive varetaget af både lærere og pædagoger fra både Oasen og klubben.  50 % pædagoger og 50 % lærere. I de understøtten­de timer vil der, hen over året, blive arbejdet med mange forskellige aktiviteter og temaer – herun­der også bevægelse. I vil løbende blive orienterede.

I de understøttende timer vil eleverne i perioder være på blandede hold på år­gangen eller i afdelingen.

Tid til bevægelse er også en del af skolereformen. Bevægelsesdelen vil først og fremmest blive en integreret del af de ”fagfaglige” timer, men der vil også være bevægelse i de understøttende timer.

 

Baggrunden for reformen, som vi skal huske, og naturligvis også arbejde med er bl.a. at:

  • Alle elever skal blive så dygtige som muligt.
  • Der skal være en tæt opfølgning på læringsmålene.
  • Vi skal tilbyde en (lidt) længere og varieret skoledag.

Undervisningsministeriet et i fuld gang med at udarbejde nye ”Forenklede Fælles Mål” for hvert fag, og det er et område vi i personalegruppen skal arbejde med.

Reformen lægger endvidere op til, at vi skal samarbejde med flere interessen­ter - fx idrætsforeninger, musikskole, erhvervsliv osv. Disse vil først rigtig blive inddraget i re­formens år 2.  Vi opererer med reformens 1. år (næste skoleår), som et indkø­rings- og evalueringsår.

Mødetid: Det er besluttet i Allerød kommune, at 1. lektion skal begynde kl. 8.00 på alle skoler.