Fagfordeling

Principper for fagfordeling

Formål: 

Fagfordelingen skal skabe optimale undervisningsmuligheder for elever og lærere i alle 3 afdelinger: Bh.kl. – 3.kl., 4. – 6.kl. og 
7. – 9. kl.
Fagfordelingen er en helhed, hvori konkrete enkeltelementer indordnes.
 
Principper:
Fordelingen af undervisningstimer og andre aktiviteter sker ud fra en åben fagfordeling i afdelingerne.

Skift af lærere på klassen inden for hver afdeling, bør så vidt muligt undgås.

Enhver underviser på skolen knyttes til en afdeling og har, så vidt muligt, kun undervisning i den pågældende afdeling.

Fagene læses så vidt muligt af de lærere, der har størst mulig faglig baggrund.

Det tilstræbes, at lærere af begge køn knyttes til en klasse.

Ingen bør være klasselærer for to klasser.

Lærere, der underviser i støttecenteret, er samtidig en del af afdelingens lærere, og har desuden specialpædagogiske kvalifikationer via erfaring, kurser og/eller pædagogisk speciale C.

Den kommende klasselærer i 1. klasse tildeles året før en pulje timer til støtte i børnehaveklassen.

Der skal ved fagfordelingen tages hensyn til, at der kan ske en hensigtsmæssig skemalægning. 

Blovstrød 2008