Profil

De enkelte fag

Det er Blovstrød skoles mål:

• løbende at evaluere undervisnignen sammen med eleverne.

• at tilgodese det enkelte barn ved at benytte forskellige læringsmetoder.

• at tilgodese både fagene og den enkelte elev ved at arbejde i fleksible rammer, således at det er muligt at ændre skema, danne hold på tværs af klasser, semesterlæse fag osv.

Undervisningen er primært organiseret i moduler à 90 minutter.

 

Skolens indsatsområder

For 2016/2017

  • Implementering af folkeskolereformen

  • Brugen af IT og mobiltelefoner

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

For Blovstrød skole gælder at:

• Alle klasser møder kl. 8.00.

• Der er skolebus for elever i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin med mere end 2,5 km til skole samt for børn fra 4.-7. klassetrin boende i landdistrikter/farlig skolevej.

• Alle klasser har eget klasselokale.

• Modulordningen har høj prioritet.

• Indskolingen har morgensamling mindst én gang om måneden. Mellemtrin og udskoling 4 - 6 gange om året. 

• Skolen har gennem året faste temadage for alle klasser f.eks. motionsdag, fælles aktivitetsdag og trivselsdag.

• Skolen giver svømmeundervisning på 4. klassetrin med 1 time om ugen hvert år.

• Der er lejrskole på 8. klassetrin.

• Der holdes skolefest, oftest  i juni måned, julekoncert og ”Lucia-aften” i december, skolekoncert i maj og diverse sociale arrangementer i de enkelte klasser og afdelinger.

• Der er stor tradition for, at mange klasser opfører et teaterstykke/en musical i løbet af skoleåret.

 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

 

Reading recovery: Elever på 1. klassetrin tilbydes et koncentreret "læsekursus", hvis de har behov.

Læsekursus på 3.klassetrin: På 3. klassetrin gives alle et koncentreret læsekursus i 3 uger.

Skolen har test-/læsevejleder.

Særlig støtte til 2-sprogede elever: Ved behov, kan der gives ekstra støtte til to-sprogede elever, som er integrerede i almindelige klasser.

Faglige problemer: For elever med faglige problemer gives specialundervisning, enten på små hold eller ved støtte i klassen. Støtten gives primært til elever på 1.- 6. klassetrin. Støttens form, indhold og timetal revurderes og reguleres gennem et skoleår.

For elever med særlige udfordringer gives støtte enten i eller uden for klassen. Timerne tildeles efter behov.

 

 

Lektiepolitik

Skolen har ingen lektiepolitik.

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

”Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig”, og ”Tænk, før du handler” er grundlaget for al samvær på skolen.

Vi forventer almindelig høflig omgangstone og hensyntagen til hinanden og til skolens inventar. Vi forventer desuden, at alle er med til at opretholde arbejdsro i timerne.

Eleverne på 7., 8. og 9. klassetrin har, med forældrenes tilladelse, lov til at forlade skolen i pauser, evt. mellemtimer ol.